08
Dec

ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξει η επίσημη διαδικτυακή πύλη, στην οποία θα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή στο νέο «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον», καθώς έχει ολοκληρωθεί ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος.

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, οι δυνάμενοι δικαιούχοι θα χρησιμοποιούν το Έντυπο Υποβολής Αίτησης, το οποίο θα αφορά στην  υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και θα επιλέγουν εάν επιθυμούν τη χορήγηση δανείου, όπως και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Στη φάση της υποβολής αιτήσεων, δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με τα δικαιολογητικά, παρά μόνο ηλεκτρονική ανάρτηση αυτών στην πλατφόρμα του προγράμματος. Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του έργου. Οι υποψήφιοι, που τελικά δεν εγκρίνονται, θα ενημερώνονται άμεσα, εντός δέκα ημερών, και θα τους ανακοινώνεται αναλυτικά ο λόγος απόρριψής τους.

Έπειτα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα απευθύνονται στον ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και θα αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία που το αφορούν, τις προτεινόμενες παρεμβάσεις από τον ενεργειακό επιθεωρητή και το αντίστοιχο κόστος αυτών, όπως επίσης και τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Σε αυτό το σημείο, γίνεται η υπαγωγή στο πρόγραμμα, αφού βέβαια διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών. Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωση των κατασκευών που απαιτούνται, οι ωφελούμενοι του προγράμματος αναθέτουν στον ενεργειακό επιθεωρητή την έκδοση του δεύτερου ΠΕΑ, βάσει του οποίου επιβεβαιώνεται η επίτευξη των ενεργειακών στόχων, και καταβάλλεται η αντίστοιχη επιχορήγηση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το γραφειοκρατικό κομμάτι του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί σε σύμβουλο έργου και έτσι οι δυνητικά ωφελούμενοι δεν υποχρεούνται να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια. Φυσικά, το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της αμοιβής του συμβούλου έργου καλύπτονται από το πρόγραμμα, εφόσον υπαχθεί η αίτηση και επιτευχθεί ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Μία κατοικία (είτε μονοκατοικία είτε διαμέρισμα), για να είναι επιλέξιμη και να υπαχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις :

  • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη.
  • Να υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στη τρέχουσα κατάσταση του κτηρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα στο σύνολό του.
  • Να έχει καταταχθεί βάσει του ΠΕΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Να είναι ηλεκτροδοτημένη.

Στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον” είναι δυνατόν να υπαχθούν και ολόκληρες πολυκατοικίες, για την υλοποίηση παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι ιδιοκτήτες συναινούν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους, ψιλής ή επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία, τα οποία έχουν ατομικό (για άγαμο) ή οικογενειακό (για έγγαμο) εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 40.000 ή τις 50.000 ευρώ, αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων είναι οι παρακάτω :

  1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων / Συστημάτων Σκίασης
  2. Τοποθέτηση (Εξωτερικής / Εσωτερικής) Θερμομόνωσης
  3. Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης
  4. Τοποθέτηση Ηλιακού Συστήματος

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δικαιούχου δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών.

Ο ενδιαφερόμενος μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης και τη λήψη μοναδικού εξαψήφιου ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, καθιστά με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του “ενεργή για λήψη δανείου”, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του ενδιαφερόμενου για λήψη δανείου, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος επιλέγοντας διαφορετικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Επιπλέον, ο δυνητικός ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτησή του σε κατάσταση “προς υπαγωγή”.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με χρονική προτεραιότητα και αυτοματοποιημένους ηλεκτρονικούς ελέγχους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής και θα επέρχονται οι σχετικές κυρώσεις.

Τέλος, τονίζεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών, καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την διαδικασία ένταξης και υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ΄ οίκον”, υποστηρίζοντας τον πελάτη τόσο μελετητικά όσο και κατασκευαστικά, καθώς είναι πιστοποιημένη από την TUV AUSTRIA HELLAS, στο τομέα της θερμομόνωσης και στεγανοποίησης κτιρίων, και επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτιριακής παθολογίας βάσει τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ, ΚΕΝΑΚ, DIN 4108.

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε περαιτέρω για το νέο πρόγραμμα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2493300970 και 6972859351. Ακόμη, μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο γραφείο μας, να συζητήσουμε από κοντά και να λύσουμε τυχόν απορίες.